Autodijelovi EUROTEIL  d.o.o., donio je, u cilju što kvalitetnijeg odnosa s kupcima, slijedeće Opće uvjete poslovanja. Pridržavanje, odnosno ispunjavanje, odredbi iz Općih uvjeta sastavni je dio kupoprodajnog odnosa između Autodijelova EUROTEIL  d.o.o. i kupca.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Općenito

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja reguliraju se međusobni odnosi između Autodijelova EUROTEIL  d.o.o. i kupaca proizvoda iz asortimana Autodijelova EUROTEIL .

Kupac kupnjom proizvoda iz asortimana Autodijelova EUROTEIL  prihvaća opće uvjete poslovanja.

Račun – otpremnica

Članak 2.

Za kupljenu robu Autodijelovi EUROTEIL  će kupcu izdati račun-otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe.

Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži:

– čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu,

– potpis osobe koja preuzima robu,

– pečat firme koja preuzima robu.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari

Članak 3.

Do predaje stvari kupcu, ako se radi o dostavi od strane Autodijelova EUROTEIL , rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snose Autodijelovi EUROTEIL , a predajom stvari rizik prelazi na kupca.

U slučaju dostave robe putem kurirskih službi na zahtjev kupca, Autodijelovi EUROTEIL  ne snosi rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari.

Pregled robe

Članak 4.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Autodijelove EUROTEIL  najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad je pregled izvršen u prisutnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka saopćiti Autodijelovima EUROTEIL  odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Reklamacija

Članak 5.

Autodijelovi EUROTEIL  će prihvatiti reklamaciju jedino u slučaju:

ako stvar nema potrebna svojstva za njezinu redovitu upotrebu ili za promet,

kad je Autodijelovi EUROTEIL  predao stvar koja nije jednaka naručenom uzorku ili modelu,

ako je stvar oštećena, a do oštećenja je došlo uslijed transporta dostavom Autodijelova EUROTEIL .

Kada kupac reklamira robu koju je kupio u maloprodaji, Autodijelovi EUROTEIL  će reklamaciju uzeti u razmatranje samo ukoliko kupac predoči original maloprodajnog računa.

Povrat robe

Članak 6.

U slučajevima koji se ne mogu smatrati reklamacijom, Autodijelovi EUROTEIL  će uzeti u razmatranje samo one zahtjeve za povrat robe koji će od strane kupca biti upućeni pismenim putem. Prilikom odobravanja takvih zahtjeva, kupcu će se zaračunati manipulativni troškovi u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

Plaćanje

Članak 7.

Kupac je dužan platiti naručenu robu najkasnije do datuma valute plaćanja navedenog u računu-otpremnici.

Do datuma plaćanja, roba ostaje u vlasništvu Autodijelova EUROTEIL .

Za sve uplate izvršene nakon dospijeća plaćanja, Autodijelovi EUROTEIL  će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos duga.

Cjenik

Članak 8.

Za robu iz svog prodajnog asortimana, Autodijelovi EUROTEIL  može kupcu izdati cjenik, s time da zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne obavijesti.

Autodijelovi EUROTEIL  se ograđuje od tiskarskih pogrešaka nastalih prilikom tiskanja, te objave cjenika.

Uvjeti za izdavanje robe kupcu za uplate po predračunu

Članak 9.

Kupac može preuzeti robu za uplatu po predračunu isključivo samo onda kada novac bude na žiro računu od Autodijelova EUROTEIL .

Pravilo iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na uplate općom uplatnicom u maloprodaji.

Uvjeti za izdavanje robe kupcu uz odgodu plaćanja

Članak 10.

Autodijelovi EUROTEIL  će razmatrati samo one zahtjeve kupaca za kupnjom robe uz odgodu plaćanja koji će sadržavati BON 1 i BON 2.

Autodijelovi EUROTEIL  će izdavati robu uz odgodu plaćanja samo onim kupcima koji predaju zadužnicu kao garanciju plaćanja.

Članak 11.

Ponuda prodaje ima isključivo informativnu svrhu, ne služi kao podloga za plaćanje i nije obvezujuća u pogledu cijene i roka isporuke, nije važeća za osiguravajuća društva, nije važeća bez pečata i potpisa voditelja prodaje.

Predračun

Članak 12.

Predračun nije važeći za osiguravajuća društva, nije važeći bez pečata i potpisa voditelja prodaje.

Članak 13.

Autodijelovi EUROTEIL  zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja.

Autodijelovi EUROTEIL  d.o.o.